Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023 | 16:29 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Trung tâm Đào tạo - Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
Trung tâm Đào tạo - Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo – Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

     - Tên tiếng Anh: Center for Training, Research Management and International Cooperation

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo hoạt động về:

+ Đào tạo liên tục, đào tạo thực hành, truyền thông, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng và các lĩnh vực phù hợp theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý thư viện, nhà Truyền thống, bảo tàng Yersin.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, ứng dụng kết quả nghiên cứu, dịch vụ đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Giám đốc Trung tâm: ThS. Trịnh Thị Bích Thủy

          Điện thoại: (0258) 3822410,    Email: thuy67pasteurnt@gmail.com

     - Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Lê Quốc Phong

 

                     Điện thoại: 0935378301,    email:lequocphong2004@yahoo.com

4. Liên hệ:

- Số 8 đường Pasteur, TP. Nha Trang.

-  Điện thoại: (0258) 3822410, Fax: (0258) 3824058